Privacybeleid


Wet op de persoonsgegevens

Op deze pagina leest u meer over mijn privacybeleid. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Ik doe uiteraard mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik voldoe aan de eisen van deze wet. Hieronder vermeld ik hoe en welke van uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt.


Website

Door het invullen van het contactformulier op deze website geeft u mij uw naam, emailadres en eventueel telefoonnummer. Ik gebruik deze gegevens in eerste instantie alleen om u te mailen of te bellen. Voor de contactformulieren op mijn site is de software van Yourhosting gebruikt.


Cliëntvolgsysteem

Als u daadwerkelijk bij mij in therapie komt, stuur ik u via de mail een uitgebreider aanmeldingsformulier. De persoonsgegevens, die u hierop invult, worden gebruikt om een behandelovereenkomst te maken, die u tekent bij de intake. Uw gegevens worden ingevoerd in mijn cliëntvolgsysteem. Dit systeem is geen webbased systeem: het staat alleen op onze computer.

Om de effectiviteit van de behandelingen te meten maak ik gebruik van het RAND 36-formulier. Dit bent u overigens niet verplicht. Rand 36 is een onafhankelijk meetinstrument. Daarbij worden gegevens geanalyseerd die voor, tijdens en na de behandeling zijn ingevuld (op papier of digitaal). Het is hierbij niet mogelijk de score zelf te beïnvloeden. In het uiteindelijk beeld krijgt men zicht op de effectiviteit van de behandelingen in de praktijk. Er wordt een algeheel beeld gegeven door te vragen naar: fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen op fysiek en emotioneel gebied, mentaal functioneren vitaliteit, pijn, algemene gezondheidsbeleving en de te verwachten gezondheidsverandering. Deze gegevens worden verzameld bij het hoofdbedrijf van APS therapy. Het verzamelen van deze data gegevens is belangrijk om een globaal overzicht te krijgen bij welke aandoeningen APS therapie succesvol is. U persoonlijke gegevens zijn hierin niet van belang en worden verder niet verspreid. Het gaat enkel om de uitslagen na de verschillende stadia van de APS behandelingen.


Dossiervorming

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de BVAT. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgfactuur

Zoals vermeld heb ik uw gegevens nodig om uw factuur te kunnen maken. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De (gedeeltelijke) vergoeding daarvan is afhankelijk van uw verzekerde pakket. Op de factuur staat het volgende vermeld:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Naam verzekeraar
 • Uw klant / polisnummer van de zorgverzekraar
 • Uw BSN (wanneer gewenst blijft deze blanco, zodat u die zelf kunt invullen)
 • De datum van de behandeling
 • Omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

Uw factuur gegevens blijven 7 jaar bewaard, om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.


Verdere informatie of klachten?

Mocht u verdere informatie willen en/of klachten hebben over mijn privacybeleid, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.